Gotowość do zamontowania, ukierunkowanie na ekologię, zorientowanie na serwis

Skorzystaj z naszej pełnej oferty serwisowej dla gotowych do montażu obudów

WIERCENIE

obudowy przygotowujemy zgodnie z indywidualnymi wytycznymipocząwszy od precyzyjnego wiercenia aż po zgrubne pasowanie.

FREZOWANIE

Dzięki naszej nowoczesnej produkcji CNC frezowanie wycięć czy konturów odbywa się zgodni e z życzeniem klienta, w dokładny, szybki i wydajny sposób.

GRAWEROWANIE

Nasza oferta obejmuje także wygrawerowanie logo i dodatkowych elementów. Grawerowanie oferujemy oczywiście w dowolnym kolorze.

OBRÓBKA LASEROWA

Dzięki naszemu firmowemu centrum laserowemu zapewniamy szybką i niezawodną obróbkę obudów i płytek ze stali szlachetnej zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów.

MALOWANIE PROSZKOWE

Obudowy, obudowy sterownicze lub systemy ramion nośnych powlekamy proszkowo farbą w dowolnym kolorze RAL. Istnieje oczywiście także możliwość wyboru specjalnych kolorów.

LAKIEROWANIE

Wszystkie obudowy możemy także polakierować w wybranym kolorze RAL. Nasza oferta obejmuje także powłoki gruntowe i warstwę specjalnej farby.

SITODRUK

Logo, napisy lub oznaczenia klienta nadrukujemy w razie potrzeby przy zastosowaniu procesu sitodruku.

DRUK CYFROWY

Nadruk cyfrowy stanowi ekonomiczne rozwiązanie przede wszystkim przy małych ilościach za mówień, jak i przy prezentacji kompleksowych procesów lub obrazów.

OBUDOWY EMV

W celu ochrony stałych elementów przed promieniowaniem elektromagnetycznym oferujemy naszą standardową obudowę EMV — conFORM. Na życzenie przygotujemy każdą inną obudowę z oferty ROLEC w wersji EMV.

PŁYTY WYŚWIETLACZA

Do wszystkich obudów oferujemy dopasowane płyty wyświetlacza. W zależności od zastosowania są one dostępne z różnych materiałów i w różnych grubościach.

AKCESORIA

Oferta firmy ROLEC obejmuje także płyty czołowe, płyty montażowe, szyny nośne, zaciski, obszerny wybór dławnic kablowych, zaślepek itd.

Pełna obsługa montaż

Chcesz, aby wszystkie podzespoły zostały dostarczone w stanie zmontowanym? Nie ma problemu! Nasz zespół montażowy z przyjemnością zajmie się wszelkimi pracami montażowymi.

Przepisy prawneStopnie ochrony IP/IK Znak certyfikacji

Przepisy prawne

Bardzo poważnie traktujemy regulacje prawne i ochronę naszego środowiska.

Jak już można przeczytać pod hasłem zrównoważonego rozwoju, ochrona naszego środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów są dla nas bardzo ważne. Z tego powodu przykładamy dużą wagę do przestrzegania przepisów ustawowych. Dowiedz się więcej o naszym oświadczeniu w sprawie minerałów konfliktu, REACH i ROHS w firmie ROLEC.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MINERAŁÓW KONFLIKTOWYCH

21 lipca 2010 r. prezydent USA Barack Obama podpisał ustawę Dodda-Franka, która oprócz regulacji rynków finansowych zobowiązywała również firmy do niewykorzystywania surowców z regionów ogarniętych konfliktami (§ 1502).

Obejmuje to obowiązki publikowania i raportowania dotyczące „minerałów z regionów ogarniętych konfliktami”: Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w USA muszą publikować informacje o wykorzystaniu niektórych surowców pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga lub innych sąsiednich stanów (Angola, Burundi, Republika Konga, Rwanda , Zambia, Sudan, Tanzania, Uganda, Republika Środkowoafrykańska).

Materiały konfliktowe w odniesieniu do tego prawa to cyna, tantal, wolfram i złoto.

Zdajemy sobie sprawę, że wydobycie tych „konfliktowych minerałów” w różnych krajach, zwłaszcza w Afryce Środkowej, może prowadzić do zysków, które są wykorzystywane do finansowania konfliktów zbrojnych, które mogą skutkować niedopuszczalnymi naruszeniami praw człowieka.

Poinformowaliśmy naszych dostawców, że nie możemy przyjmować produktów i surowców zawierających złoto, tantal, cynę lub wolfram z regionów objętych konfliktami. Nasi dostawcy zostali poproszeni o natychmiastowe poinformowanie nas, jeśli używają takich „konfliktowych minerałów” w swoich produktach. Wszystkie dotychczasowe potwierdzenia w naszym łańcuchu dostaw nie wykazały żadnych odchyleń od zamówienia. Zakładamy zatem, że produkty ROLEC nie zawierają wymienionych minerałów z wyżej wymienionego regionu.

Ponadto zgodność z tym zamówieniem jest elementem naszych warunków dostawy i poprosiliśmy naszych dostawców o zagwarantowanie, że w ich łańcuchu dostaw nie są wykorzystywane żadne „minerały konfliktu”.

Pobierać

REACH

Rejestracja – Ocena – Autoryzacja chemikaliów (REACH)

Bezpieczne stosowanie materiałów w obrębie całego łańcucha wartości

Idea zrównoważonego rozwoju jest bardzo zakotwiczona w filozofii naszej firmy. Firma ROLEC myśli, działa i odczuwa strategicznie, z pasją i ekologicznie! Również dla naszego przedsiębiorstwa ma zastosowanie poniższa zasada: Tworzenie i stosowanie chemikaliów powinno się zasadniczo odbywać w taki sposób, aby niekorzystne oddziaływania dla osób i środowiska zostały zredukowane do absolutnego minimum. Unia Europejska wyraziła 01.06.2007 tę ideę w formie rozporządzenia REACH. Bazuje ona na zasadzie własnej odpowiedzialności wszystkich przedsiębiorstw, które importują, produkują i przetwarzają substancje chemiczne. Na przedsiębiorstwach tych spoczywa obowiązek bezpiecznego obchodzenia się z materiałami i produktami. Są one zobowiązane do zlecenia rejestracji substancji, zbierania niezbędnych danych i ich przekazywania w obrębie łańcucha wartości. Dostawcy produktów są generalnie zobowiązani do obowiązku informowania, gdy importowane spoza UE produkty* zawierają więcej niż 0,1% (wagowo) materiałów z opublikowanej przez ECHA (European Chemicals Agency, Helsinki) tzw. listy kandydackiej (art. 33).

(*Pod pojęciem produktów rozumie się w tym kontekście artykuły, których forma, powierzchnia i kształt w znacznej mierze określają ich funkcje jako skład chemiczny.)

Rozporządzenie REACh i jego znaczenie dla ROLEC

W znaczeniu rozporządzenia REACH firma Rolec Gehäuse-Systeme GmbH jest pojmowana jako „dalszy użytkownik” i „dostawca produktów”; brak jest zatem obowiązku rejestracji. Z naszych produktów nie dochodzi także do uwolnienia substancji. Tym samym art. 7 ust. 1 rozporządzenia nie znajduje w naszym przypadku także zastosowania; swój obowiązek w zakresie obowiązku udzielania informacji jako „dostawca produktów” (art. 33 rozporządzenia REACH) wypełniamy chętnie i sumiennie. Stosowane przez nas substancje i produkty (lakiery, lakiery proszkowe, kleje, chłodziwa i smary z produkcji) są kupowane wyłącznie w UE. Klienci, którzy chcą u nas nabyć te substancje – przykładowo do napraw lub do własnej produkcji, otrzymają od naszych dostawców odpowiednie karty charakterystyki zgodnie z REACH. Wszystkie zakupione przez nas poza UE produkty (elementy konstrukcyjne lub podzespoły) są kontrolowane pod kątem możliwej obecności substancji z tzw. listy kandydackiej. Jeżeli substancje takie są obecne w wątpliwej ilości (>0,1% wagowo), niezwłocznie informujemy wszystkie zainteresowane strony.

Dostawcy produktów wstępnych i rozporządzenie REACh

Rozporządzenie REACH oznacza: „No data – no market!”

Dla firmy ROLEC oznacza to, co następuje: Nasi dostawcy muszą być świadomi tego, że dokonamy odbioru ich towarów tylko wówczas, gdy ich produkty zostały sprawdzone zgodnie z rozporządzeniem REACH i są oni w stanie dostarczyć niezbędne dane. Oczywiście od naszych dostawców spoza Europy (zarówno importerów, jak i dostawców) oczekujemy także, że będą odpowiednio terminowo działać w celu sprostania tym wymogom. Wszyscy dostawcy z siedzibą poza UE zostali zobowiązani do sprawdzenia wszystkich przetworzonych składów substancji i produktów, które dotyczą naszych wyrobów, pod kątem obecności substancji wymienionych na tzw. liście kandydackiej i w razie potrzeby do ich zastąpienia.
Te ostatnie zobowiązanie nie znalazło do tej pory jeszcze zastosowania; żaden z naszych produktów nie musiał ze względu na rozporządzenie REACH ulec zmianom pod kątem składu. REACh stanowi „żywy system” i jest stale poszerzane. Tym bardziej troszczymy się o nieszkodliwość stosowanych przez nas substancji. Dlatego też rozporządzenie REACH jest oczywiście na stałe powiązane z naszymi wszystkimi procesami.

Pobierać

ROHS

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

Bezpieczność i transparentność w zakresie wybieranych materiałów

W zakresie doboru materiałów firma ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH przestrzega wszystkich aktualnie obowiązujących na rynku reguł i ustawowych przepisów. We wszystkich standardowych produktach marki ROLEC zastosowanie znajdują wyłącznie materiały, które są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z tą dyrektywą od 01.07.2006 roku można do obrotu wprowadzać tylko takie sprzęty elektryczne i elektroniczne danych kategorii produktów, które nie zawierają wybranych, niebezpiecznych materiałów. Chodzi przy tym zwłaszcza o ołów, rtęć srebra, 6 wartościowy chrom, polibromowany dwufenyl (PBB) lub polibromowany eter fenylowy (PBDE). Paleta produktów ROLEC jest już od 01.05.2015 roku zgodna z dyrektywą RoHS.

W dopasowaniu do szczególnych wymogów określonych branż i głównych zakresów działalności naszych klientów oferujemy dopasowane rozwiązania, które mogą różnić się od ofert standardowych. Tym samym zapewniamy, że każdy zamawiający otrzyma od firmy ROLEC możliwie największe bezpieczeństwo i kompletną transparentność w zakresie właściwości wysoce gatunkowych obudów.

Pobierać

Stopnie ochrony IP/IK

Dane dotyczące stopnia ochrony obudowy są podawane za pomocą skrótu IP (Ingress Protection) i dwucyfrowego wskaźnika. Pierwsza cyfra ma dwa znaczenia: ochrona osób i środków roboczych. Druga cyfra ma tylko jedno znaczenie: ochrona przed wodą.

Standardowo prawie wszystkie obudowy ROLEC są wykonywane w stopniu ochrony IP65 i IP66 i tym samym spełniają wysokie wymagania norm przemysłowych dla produktów seryjnych: tzn. obudowy zapewniają ochronę przed przedostawaniem się wody i pyłów.

Ponadto na życzenie standardowe obudowy ROLEC z aluminium i poliestru mogą być wykonane w stopniach ochrony IP67 i IP69K.

Definicja 1. wyróżnika IP

0 = Nie chroni

Zakres ochrony: – – – – –

1 = Duże obce ciała

Zakres ochrony: Ochrona przed przypadkowym dotknięciem na dużej powierzchni aktywnych i wewnętrznych, poruszających się części, np. ręką, ale bez ochrony przed umyślnym dojściem do tych części. Ochrona przed
wnikaniem stałych ciał obcych o średnicy ponad 50 mm.

2 = Obce ciała o średniej wielkości

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem palcami aktywnych i 
wewnętrznych, poruszających się części. Ochrona przed przedostawaniem się stałych ciał obcych o średnicy
powyżej 12 mm.

3 = Drobne, obce ciała

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem aktywnych lub wewnętrznych, ruchomych części elementami roboczymi, drutami, itp. o grubości powyżej 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się stałych ciał obcych o średnicy powyżej  2,5 mm.

4 = Obce ciała w postaci ziaren

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem aktywnych lub wewnętrznych, ruchomych części elementami roboczymi, drutami itp. o 
grubości powyżej 1 mm.

5 = Osiadanie pyłów

Zakres ochrony: Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem lub innych, poruszających się. Ochrona przed szkodliwym osiadaniem pyłów. Przedostawaniu się pyłów nie da się całkowicie zapobiec, ale pył nie może przedostawać się w takich ilościach, które mogą wpływać ujemnie na sposób pracy.

6 = Wlot pyłów

Zakres ochrony: Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem lub innych, poruszających się. Ochrona przed przedostawaniem się pyłów.

Definicja 2. wyróżnika IP

 0 = Nie chroni

Zakres ochrony: - - - - -

1 = Chroni przed kapiącą wodą

Zakres ochrony: Padające pionowo krople nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków.

2 = Chroni przed kapiącą wodą, jeśli obudowa jest nachylona pod kątem do 15°

Zakres ochrony: Padające pionowo krople nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków, jeśli obudowa jest nachylona z obu stron pod kątem do 15° względem prostopadłej.

3 = Chroni przed rozpyloną wodą

Zakres ochrony: Woda, która jest rozpylona pod kątem 60° z obu stron prostopadłej, nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków. 

4 = Chroni przed tryskającą wodą

Zakres ochrony: Woda, która z każdego kierunku tryska na obudowę, nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków.

5 = Chroni przed strumieniem wody

Zakres ochrony: Kierowany na obudowę z każdej strony strumień wody nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków.

6 = Chroni przed silnym strumieniem wody

Zakres ochrony: Skierowany na obudowę z każdego kierunku silny strumień wody nie może wywoływać żadnych
szkodliwych skutków.

7 = Chroni przed działaniami przy czasowym zanurzeniu do wody

Zakres ochrony: Woda nie może przedostać się w takiej ilości, która powoduje szkodliwe skutki, jeśli obudowa w znormalizowanych warunkach ciśnienia i czasu będzie czasowo zanurzona w wodzie.

8 = Chroni przed działaniami przy trwającym zanurzeniu w wodzie

Zakres ochrony: Woda nie może przedostać się w takiej ilości, która powoduje szkodliwe skutki, jeśli obudowa jest trwale zanurzona w wodzie w warunkach, które mają być uzgodnione między producentem a użytkownikiem. Jednakże warunki muszą być bardziej rygorystyczne niż dla wskaźnika 7.

9K = Woda podczas mycia pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem pary

Zakres ochrony: Padająca na obudowę ze zwiększonym ciśnieniem woda nie może powodować
żadnych szkodliwych skutków.

Wskazówka

Klasy ochrony podane przy obudowach ROLEC odnoszą się do nieobrobionej obudowy standardowej w stanie gotowym do dostawy. Zwłaszcza przy ochronie przed wodą (drugi wskaźnik) warunki testowe są spełnione, jeżeli w wyznaczonym czasie próby nie odnotowano przedostania się wody lub wody w szkodliwej ilości. Ze względu na fakt, ze badania klasy ochrony nie uwzględniają starzenia, nie można zagwarantować zachowania klasy ochrony poprzez okres używania urządzenia. Tak samo nie uwzględnia się zmiany temperatury, która może np. nastąpić przy normalnych warunkach pogodowych. Takie zmiany temperatury prowadzą m.in. do podciśnienia w obudowie i w zależności od okoliczności wilgoć może zostać zassana przez obszary uszczelniające. Firma ROLEC dysponuje w tym zakresie elementami do wyrównania ciśnienia, które można zamontować.

Stopnie ochrony IK - ochrona odporności udarowej

Stopień ochrony IK to wyznacznik dla odporności obudów elektrycznych środków roboczych przed obciążeniem mechanicznym, zwłaszcza przy spiętrzeniu obciążenia. Kod IK jest regulowany międzynarodowo przez normę IEC 62262 (odpowiada EN 62262, wcześniej EN 50102). Występuje dziesięć stopni ochrony, odpowiednio do energii kinetycznej, wobec której obudowa musi być odporna.

00 = Brak ochrony

Test: – – – – –

01-05 = Uderzenie < 1 dżul

Test: Uderzenie z niewielkiej odległości

06 = Uderzenie 1 dżul

Test: 500 g z 20 cm

07 = Uderzenie 2 dżul

Test: 500 g z 40 cm

08 = Uderzenie 5 dżul

Test: 1,7 kg z 29,5 cm

09 = Uderzenie 10 dżul

Test: 5 kg z 20 cm

10 = Uderzenie 20 dżul

Test: 5 kg z 40 cm

Znak certyfikacji

Jako międzynarodowa firma w branży mieszkaniowej i jako globalny partner na rynkach elektronicznych, oferujemy naszym klientom uznane na całym świecie standardy homologacji. Więcej o indywidualnych aprobatach dowiesz się tutaj.

UL

Underwriters Laboratories (w skrócie UL) została założona w 1894 roku i jest niezależną organizacją, która bada i certyfikuje produkty pod kątem ich bezpieczeństwa. UL testuje produkty, komponenty, materiały i systemy w celu określenia, czy spełniają one określone wymagania. W takim przypadku produkty te mogą być opatrzone znakiem UL, który podlega opłacie, o ile są zgodne z określonymi normami. UL opracował ponad 1300 norm bezpieczeństwa, typowa norma dla urządzeń elektrycznych obejmuje nie tylko wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, ale także szerokie spektrum w odniesieniu do palności i zagrożeń mechanicznych. W celu certyfikacji swojego produktu przez UL producent musi udowodnić, że spełnia określone wymagania bezpieczeństwa, z których większość została opracowana przez UL. Jednocześnie producent musi zastosować odpowiedni system, aby zapewnić, że każda kopia jego produktu również spełnia określone wymogi bezpieczeństwa.

Z tą aprobatą otrzymasz następujące produkty firmy ROLEC: aluDISC, aluCASE, aluNORM, aluPLUS, commandCASEpolyDOOR, polyTOP, multiPANEL

GRUPA CSA

CSA jest niezależną organizacją normalizacyjną z Kanady i istnieje od 1919 roku. Wiedza i doświadczenie Grupy CSA obejmuje opracowywanie standardów, usługi szkoleniowe i konsultingowe, a także globalne testowanie i certyfikację produktów we wszystkich głównych obszarach biznesowych. CSA opracowuje i utrzymuje ponad 3000 norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem, projektowaniem lub wydajnością. Grupa CSA sprawdza zgodność z normami i wytycznymi, a także testy EMC, aprobaty radiowe dla ponad 140 krajów i symulacje środowiskowe.

Z tą aprobatą otrzymasz następujące produkty firmy ROLEC: aluDISC, aluCASE, aluNORM, conFORM, polyTOP, polyDOOR

DNV-GL

DNV-GL (wcześniej Germanischer Lloyd) działa na arenie międzynarodowej jako towarzystwo klasyfikacyjne, skupiające się na żegludze, ropie naftowej i gazie oraz energii odnawialnej. Oferują między innymi homologacje typu, weryfikacje, usługi testowania wydajności, certyfikację wszystkich materiałów, komponentów i systemów, które są istotne dla bezpiecznej eksploatacji i jakości statku.

Z tą aprobatą otrzymasz następujące produkty firmy ROLEC: aluCASE, conFORM, polyKOM, polyTOP

Zadzwoń do naszej siedziby
+49 5751 4003-0

 

Wyślij nam wiadomość e-mail na adres
info@rolec.com

 

Lub skorzystaj z naszego
formularz kontaktowy